สมัยก่อนคนไทยเราเรียนหนังสือที่วัด จวบจนปัจจุบัน ก็ยังคงมีการเรียนการสอนภายในวัด หรือที่เราเรียกว่า "โรงเรียนพระปริยัติธรรม" เนื้อหาจะแบ่งเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่นเดียวกันกับโรงเรียนทั่วไป คือ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น แต่ส่วนต่างระหว่างโรงเรียนพระปริยัติธรรมกับโรงเรียนทั่วไป คือ นักเรียนเป็นสามเณร สิ่งที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนพระปริยัติธรรม คือ เป็นที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมบาลีอีกด้วย